Home / Rollen van de leerkracht

Rollen van de leerkracht

De Leerkrachtwijzer is een observatie- en zelfreflectie-instrument dat wordt ingezet om te bepalen of en hoe gepersonaliseerd leren zichtbaar wordt in de klas. Het instrument gaat uit van vier rollen die de leerkracht heeft bij het inzetten van deze methodiek in de groep: organisator, inhoudsdeskundige, leerprocescoach en pedagoog. Elke rol kent een aantal stellingen die worden gescoord van onvoldoende tot goed. Door de stellingen na de observatie samen te voegen wordt een algemeen beeld gegeven van de mate van gepersonaliseerd leren in elke groep.


Rollen van de leerkracht

De Leerkrachtwijzer gaat uit van vier rollen van de leerkracht in het gepersonaliseerd leren. Bij elke rol hoort een aantal stellingen die u tijdens de observatie invult. In de persoonlijke, op maat gemaakte rapportage worden de resultaten op deze vier rollen beschreven en concrete tips en adviezen meegegeven ter ontwikkeling. De vier rollen worden hieronder verder uitgelegd.

 

 

Organisator

In de rol van organisator is de leerkracht de organisator en facilitator van het gepersonaliseerde leerproces. De leerkracht schept de juiste randvoorwaarden in de klas die nodig zijn om kinderen te laten leren.

Deze rol is, vergeleken met de andere rollen, meer op de achtergrond aanwezig. Een goede organisator zorgt voor structuur in de klas en in het leerproces. Ook stemt de leerkracht de methodieken en materialen af op de behoeften van de leerlingen.

Inhoudsdeskundige

In de rol van deskundige heeft de leerkracht kennis van kerndoelen, doorgaande leerlijnen en de bijbehorende leerinhouden en leerstof. Hij of zij moet zich kunnen verplaatsen in de leefwereld van de leerlingen om zo de leerstof te laten aansluiten op hun belevingswereld. Door onderwijsactiviteiten zoveel mogelijk op maat aan te bieden stimuleert de leerkracht de cognitieve ontwikkeling van alle leerlingen.

Leerprocescoach

Voorbeeld observatietool

Als leerprocescoach ondersteunt de leerkracht het leerproces van de leerlingen. Hij of zij sluit aan bij het kennisniveau van het kind en begeleidt de leerling in zijn ontwikkeling. De leerkracht begeleidt bij het opstellen van leerdoelen, maakt, indien passend, gebruik van coöperatieve werkvormen en volgt het leerproces. Ondersteuning biedt de leerkracht daar waar dat nodig is. In de ondersteuning bij dit leerproces zijn de ontwikkelbehoeften, interesses en de belevingswereld van de leerling het uitgangspunt.

Pedagoog

In de rol van pedagoog streeft de leerkracht naar positieve relatievorming in de klas. Een goede sfeer en respectvolle omgangsvormen zijn essentieel voor het creëren van een goede sfeer waarin elk kind zichzelf kan zijn.

De leerkracht heeft aandacht voor de relatievorming tussen leerling en leerkracht, de relaties tussen kinderen onderling en de groepsdynamiek die daarmee samenhangt zoals groepsvorming en het tegengaan van pestgedrag.

 


TERUG NAAR HET OVERZICHT >>>

Top